Hoe kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging 2019?

1. Stuur verhuurder een bezwaarschrift
U kunt schriftelijk voor 1 juli 2019 bezwaar maken tegen de huurverhoging. In eerste instantie kunt u uw bezwaar bij ons indienen.  
Omdat WSZ geen inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoert, is een bezwaar op grond van het inkomen niet mogelijk. Een bezwaar is alleen zinvol wanneer men ervan overtuigd is dat WSZ procedurele fouten heeft gemaakt (er wordt voor de tweede maal binnen 12 maanden een huurverhoging doorgevoerd, het huurverhogingsvoorstel is na 30 april 2019 ontvangen, de huurprijs wordt na de huurverhoging hoger dan wettelijk is toegestaan, ed.). Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het standaard bezwaarschriftformulier van de Huurcommissie.

Na ontvangst van het bezwaarschrift bekijkt WSZ of het bezwaar naar de mening van de woningstichting terecht is of niet. Is het terecht, zullen we de huurverhoging aanpassen. Zijn we het niet met het bezwaar eens, dan melden we de huurder dat we de huurverhoging in principe in stand laten. Als de huurder het daar niet mee eens is en bij zijn bezwaar blijft, dan moet WSZ voor 13 augustus 2019 het dossier naar de Huurcommissie sturen en de Huurcommissie vragen het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De beslissing van de Huurcommissie is bindend, maar zowel WSZ als de huurder kan tegen de uitspraak van de Huurcommissie in beroep gaan bij de rechter.

2. Maak bezwaar door huurverhoging niet te betalen
De huurder betaalt de huurverhoging in juli niet. WSZ stuurt de huurder dan uiterlijk voor 1 oktober 2019 een herinneringsbrief. Dit doen wij per aangetekende post. In de brief staat nogmaals de huurverhoging en geven we eveneens aan dat de huurder binnen twee weken dient te reageren. Doet huurder dat en zijn we het eens met zijn bezwaar, dan stellen we de huurverhoging bij. Zijn wij het niet met de huurder eens dan laten wij dat de huurder weten. Als de huurder het oneens blijft met de huurverhoging, moet hij/zij zelf voor 1 november 2019 de Huurcommissie inschakelen. Doet de huurder dat niet dient hij de huurverhoging te betalen. Dit met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019. Dit is ook het geval wanneer de huurder naar de Huurcommissie gaat en daar in het ongelijk wordt gesteld.

Relevante pagina('s)