Urgentie

Het kan gebeuren dat u door persoonlijke omstandigheden op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft. Dan kunt u in sommige gevallen bij WSZ met voorrang een woning huren. Dit noemen wij urgentie. Let wel: er moet expliciet sprake zijn van een aantoonbare noodsituatie.   

Wanneer kunt u urgentie aanvragen?
Urgentie wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Zo komt u alleen in aanmerking voor urgentie als u door niet verwijtbare persoonlijke omstandigheden dringend andere huisvesting nodig heeft en daarbij bent aangewezen op een woning van WSZ. Dit kan vanwege het verbreken van een relatie het geval zijn en/of vanwege financiële- of medische redenen.

Om in aanmerking te komen voor urgentie dient u ingeschreven te staan als woningzoekende bij WSZ en aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen:
- U woont minimaal twee jaar aaneengesloten in het werkgebied van WSZ (gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden);
- U heeft in de laatste 10 jaar, gedurende zes jaar onafgebroken in het werkgebied gewoond.  

Daarnaast kan het voldoen aan één van de volgende voorwaarden een reden zijn om urgentie te verlenen:
- U bent minimaal twee jaar werkzaam in het werkgebied van WSZ en twee derde deel van het huishoudinkomen wordt verdiend in dit werkgebied;
- U heeft een relevante sociale en/of maatschappelijke binding met het werkgebied.

Bij het verlenen van sociale urgentie gelden tevens de volgende voorwaarden:
- Uw inkomen is niet hoger dan de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen;
- Uw vermogen is niet gelijk aan, of groter dan, tweemaal het maximale heffingsvrije vermogen uit de Huurtoeslagwet.

Procedure
Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een urgentieverzoek indienen. In de folder ‘Regels voor urgentie’ vindt u uitgebreide informatie over het aanvragen van een urgentieverklaring. Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, dan kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers.

Download(s)

Folder 'Regels voor urgentie'

Download