Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur van de woningstichting. Daarnaast adviseert de Raad van Commissarissen het bestuur en fungeert het als klankbord voor het bestuur. 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen: 

Naam

Lid vanaf                           

Einddatum                     

 Herbenoemd

Herbenoembaar

De heer R.A.M.M. Gradus                        

25 juli 2016            

25 juli 2024

 

 2020

De heer J.G.H. Geelen

23 januari 2012

23 januari 2020                    

15 juni 2016 -

De heer A.W. van Gerven

23 januari 2012

Teruggetreden wegens gezondheidsredenen        

15 juni 2016 -

Mevrouw H. van der Herten

15 juni 2017

15 juni 2025

2021

De heer T.Y. Chu

20 september 2017    

20 september 2025

2021


De Raad van Commissarissen werkt conform de Governance Code Woningcorporaties. Dit uit zich in het verwerken van de van belang zijnde onderwerpen en thema’s in de statuten. In de statuten staan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen omschreven. De Raad van Commissarissen heeft een profielschets voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van WSZ, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden.

Raad van Commissarissen
Van links naar rechts: de heer Geelen, de heer Gradus, mevrouw Van der Herten en de heer Chu

Reglement Raad van Commissarissen
Reglement Auditcommissie RvC
Reglement Commissie Maatschappij- en Remuneratiecommissie
Reglement Selectie- en Remuneratiecommissie
Reglement rooster van aftreden