Rapporten

Visitatierapporten
Corporaties zijn verplicht om zich één keer per vier jaar te laten visiteren. Corporaties laten een visitatie uitvoeren om zich te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop de corporatie belanghouders betrekt en hoe de kwaliteit van het intern toezicht is gewaarborgd. De normen die worden gehanteerd zijn voor heel Nederland gelijk en worden bewaakt door de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.  

Visitatie 2016
Reactie WSZ op visitatie 2016

Aedes benchmark
Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, onderzoekt jaarlijks de prestaties van corporaties op gebied van dienstverlening en bedrijfslasten in de Aedes-benchmark. In dit onderzoek worden de belangrijkste prestaties en kosten van corporaties onderling met elkaar vergeleken. De resultaten hiervan maakt Aedes zichtbaar op brancheniveau en per individuele corporatie. 

Factsheet 2017
Factsheet 2018

Overige pdf's
Privacyverklaring
Integriteitscode
Klokkenluidersregeling
Algemene voorwaarden uitvoering werkzaamheden